A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2009. november 21., szombat

A Kazinczy emlékkonferenciáról a Zalai Hírlap

zalaihirlap.hu / Kultúra és oktatás / Kultúra

Kazinczy-konferencia az író születésének 250. évfordulója alkalmából

A zalai írókat tömörítő Pannon Írók Társasága tegnap konferenciával tisztelgett a nagy előd, Kazinczy Ferenc munkássága előtt, születésének 250. évfordulója alkalmából.

2009. november. 21. szombat | Szerző: Arany Horváth Zsuzsa

A Göcseji Múzeumban lezajlott tanácskozás alcíme szerint Kazinczy Ferenc zalai íróbarátai és szabadkőműves páholy társai számára is emléket állított, túl azon, hogy műveinek mai olvasatáról is szó esett.

Az irodalmi együttlétet Péntek Imre, a Pannon Tükör című kulturális folyóirat főszerkesztője moderálta. Az előadások közül kiemelkedett Egly Tiboré, aki a Varasdról Zalaegerszegre került szabadkőműves páholy történetét kutatta, eközben derült ki, e páholynak maga Kazinczy is tagja volt.
Cséby Géza keszthelyi irodalmár készülő doktori disszertációjának a helikoni ünnepségek kezdeteiről szóló részletét osztotta meg a hallgatósággal. Kazinczyt az akkori szervezők meghívták az 1817-ben indult sorozatra.


Forrás: http://zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-kultura/20091121_kazinczy_konferencia

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2009/11/eloadasok-kazinczy-emlekkonferencian.html

2009. november 19., csütörtök

Szabadkőműves térképészünk

vasnepe.hu / Kultúra

A levéltári történelemóra a 18. századba visz

Szabadkőműves térképészünk

Szombathely (mt) - Kétszáz éves rajzokból, térképekből építkezik a Vas Megyei Levéltár kiállítása, amelyet Kenedics József, a vármegye hites geometrája emlékére rendeztek.

2009. november. 19. csütörtök | Szerző: Merklin Tímea

A kiállítás rendhagyó történelemórának ajánlható, csoportoknak, előzetes bejelentkezés alapján ingyenes tárlatvezetéssel. Kenedics Jó-zsef 1756-ban született Bu- dapesten, 1777-ben költözött Szombathelyre. Hatvan térképe található Magyarország különböző gyűjteményeiben. Munkái közül kiemelkedik az első Vas vármegyéről készült térkép (1785), Vas vármegye postatérképe, de ő alkotta a Szombathelyi Egyházmegyéről készült első hiteles térképet is, 1807-ben. A tárlathoz e térkép rézmetszeteit adta kölcsön - püspöki engedéllyel - az Egyházmegyei Múzeum. Minden rézmetszet egyedülálló érték a maga nemében.

Kenedics József térképészeti munkáját kinevezett földmérőként, megyei mérnökként végezte, majd a vármegye hites geometrája -ként.
- Monyorókeréken jelent meg 1785-ben az Aranykerék Páholy tízéves jubileuma alkalmából egy kiadvány, amiben jelentős nevek között, illusztris társaságban (katonatisztek, grófok) Kenedics József neve is megjelenik - tudjuk meg Mayer László levéltárostól. Kenedics további elismertségét mutatja, hogy az 1798-ban Felső-Lendváról készített birtoktérkép díszes címkereteiben már a táblabíró címet is feltüntette. 1792-ben Batthyány József bíboros prímás nemesi cím elnyerésére ajánlotta a négy Kenedics testvért: Ferencet, Józsefet, Istvánt és Benjámint.
Kenedics József Szombathelyen halt meg 1809. december 17-én. Földi maradványait a ferences rendi kriptába helyezték. Kétszáz évvel később, 2009. november 6-án emléktáblát avattak tiszteletére a Széchenyi utcában a Vas Megyei Levéltár és a Vas Megyei Közgyűlés támogatásával. Az avatás után tudományos emlékülést tartottak munkásságáról, ahol Gróf László kartográfus és Mayer László levéltáros méltatták. Kenedics térképészeti szempontból szerencsés korszakban élt, hiszen a hadászatban és a mezőgazdaságban (úrbérrendezés) keresett volt a jó geometra.
A kiállításra érkezők megtekinthetik a Kenedics család színes címerét, a Püspöki Levéltárból kölcsönzött Kenedics-féle két birtoktérképet is. Látható: a térképész művészien dolgozott. A rajzok között az egyik különlegesség a házsongárdi szőlőskert ábrázolása egy 1782. évi tanulmányi térképről.
A tárlat helytörténeti érté-ke mellett magas esztétikai értéket is képvisel. A levéltár munkatársai minden szombathelyinek ajánlják.

2009. november 17., kedd

Szabadkőművesség - mítosz és valóság


Szabadkőművesség - mítosz és valóság

Bihar megye - A szabadkőművességről tartott előadást dr. Gorun György egyetemi tanár kedden este, a Kis Lorántffy olvasótermében. Kupán Árpád történész a váradi szabadkőműves mozgalomról szólt.

Szabadkőművesség - mítosz és valóság
Egyetlen hely sem maradt szabadon a KREDOK termében, voltak, akik már csak az előcsarnokban kaptak helyet. Dr. Gorun György részletesen szólt a szabadkőművesség eredetéről, elterjedéséről a világban, a mozgalom különböző vonulatairól és vadhajtásairól. Mint mondta, a XIX. századbeli francia forradalom is szabadkőműves ihletésű volt, a francia zászló is egy szabadkőműves szimbólum, mint ahogyan az ország címere is az.
1929-ben az angolok kiadták a mozgalom alapelveit - ezek egyike a titoktartás volt - s ez sokaknak a fantáziáját megmozgatta. A katolikus vallási vezetők sokáig a mozgalom ellen foglaltak állást, sőt, ki is átkozták a szabadkőműveseket, de VII. Piusz pápa megbocsátott a páholyoknak, hangzott el.
Titkos rangok
A szabadkőművesség néhány alapelve:  hazaszeretet, testvériség, tolerancia, erkölcsös életvitel, politikai nézetek szabadsága, vallási szabadság. 34 rendfokozatról tudunk, a legalacsonyabbak között van a kőművestestvér és a kőművesmester, a titkosak között pedig olyan elnevezések vannak, mint például a skarlát kötél hét rangja, vagy a magasztos kiválasztott. Dr. Gorun György több, a szabadkőműves mozgalomhoz tartozó ismert felfedező, politikus és művész nevét ismertette. Az elhangzott nevek között szerepel Cassanova, Cagliostro gróf, Amundsen, Arthur Conan Doyle, Puskin, Napóleon, Bach, Beethoven - hogy csak néhányat említsünk.
Váradi mozgalom
Később Kupán Árpád töténész a váradi mozgalomról szólt. Itt a tizenkilencedik században indították el a mozgalmat a zsidó értelmiségiek, valószínűleg azért, mert egy kitörési lehetőséget láttak ebben, egy módot arra, hogy bekapcsolódhassanak a közéletbe. Többen közülük tehetős ügyvédek, bírók, orvosok voltak, akik sokat tettek a város fejlődéséért, a szegények megsegítéséért. Miután beindult a páholy, csatlakoztak hozzá a magyar értelmiségiek is. Kevesen tudják, hogy egy román páholy is megalakult, mely a magyarok beolvasztására törekedett, mondta a történész. Mint elhangzott, 89 után újból elindult a szervezkedés, s Váradon is megalakult egy ilyen páholy. Mostanában viszont jobbára olyan újgazdagok a tagjai, akik e mozgalom által akarnak maguk és mások előtt nagyobb tekintélyt szerezni.

Neumann Andrea

Forrás: http://www.erdon.ro/engine.aspx/page/article-detail/dc/im:erdon:news-erdely/cn/news-20091118-03021497

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2009/11/eloadas-dr-gorun-gyorgy.html

2009. november 13., péntek

Beszélgetés a szabadkőművességről, PÉCS


Beszélgetés a szabadkőművességről, PÉCS


November 12-én, Pécsett, a Várfal vendéglő Kafka klubjában a Magyarországi Nagyoriens nagymesterével beszélgethettek az érdeklődők. Családias hangulatban szó került a szabadkőművesség céljairól, arról, hogy ki és miért válik szabadkőművessé, valamint a szervezet működéséről. Az est legvidámabb pillanatait a szabadkőművesek világhatalomra törekvésével kapcsolatos kérdés váltotta ki, melyet az amerikai elnökök és az angol uralkodók szabadkőműves tevékenységéről szóló diskurzus követett.
Az est ezután kötetlen borozgatással folytatódott.


2009. november 2., hétfő

Keszthely és a szabadkőművesek

Keszthely és a szabadkőművesekÍrta: -treszler-
2009. november 02. hétfő 20:16
szabadkomuvesseg2.jpgA szabadkőműves irodalom kezdetektől napjainkig tartó bemutatására
vállalkozó Márton László „Iskolája az emberi szívnek” című kötetét
ismerhették meg az érdeklődők a keszthelyi Fejér György Könyvtár
író-olvasó találkozóján a közelmúltban.


                                                                
                                                                   
                                                                     „Helikon Testvér” 
A kötetlen beszélgetés alkalmával némiképp arra is fény derült, miért övezte és övezi a mai napig is
misztikum a 18-19 században fénykorát élő mozgalmat. A téma keszthelyi vonatkozásaiban említést
érdemelt a Festeticsek szabadkőműves tevékenysége.
kastely3-be.jpg
A szabadkőműves irodalom kifejezést az
író ugyan nem szívesen használja, mert mint
mondja, a szerzők autonóm személyiségek,
nem tükröznek ideológiát. Az antológia
időrendben mutatja be harminc szerző ötvenkét
írását, az első költeménytől napjainkig. A kötet
szerzőitől az alkalom  kapcsán felolvasások
illusztrálták a kor szellemiségét. Az
író-olvasótalálkozó vendége volt András Sándor,
költő-irodalomtörténész, aki saját fordításában
két Goethe verset, valamint Kipling, Nobel díjas
író-költő versét osztotta meg a jelenlevőkkel.
Aki ismeri Márton László életútját, tudja, hogy
 ’56 után nyugatra távozott, majd
Franciaországban telepedett le. 1962-ben részt
vett a párizsi Magyar Műhely megindításában,
dolgozott az  Új Látóhatárnak és az Irodalmi
Újságnak, hazatérése után jelentős szerepet
vállalt a mozgalom újraindításában.
Elbeszéléseket, esszéket, kritikákat írt, rálátása
mind a francia, mind magyar szabadkőműves
irodalomra meglehetősen széleskörűnek mondható.
Mint mondta: az erős, szimbolikus és jelképeket
használó szabadkőművességnek valóban voltak
titkai, ha misztériuma nem a titok maga. Ebbe beletartoznak a rituális beavatási szertartások, illetve azok a
szakmai vonatkozások, amelyet nem kívántak a céhen kívüliekkel megosztani. Később az számított titoknak,
hogy valaki szabadkőműves-e vagy sem. A mai napig övezi a mozgalmat egyfajta összeesküvés elmélet is,
amely szerint a szabadkőművesek a világ irányítását helyezik előtérbe, az a többek által megfogalmazott
feltételezés, miszerint radikalizmusuk az egykori Monarchia szétbomlasztását és később Trianon tragikumát
eredményezte. Ismert, hogy a felvilágosodás és reformkor mezsgyéjén élő Festetics György gróf „Helikon”
néven vált szabadkőművessé, és így Keszthelyen tartósan jelen volt a mozgalom. Nem véletlen tehát, hogy
fénykorának emlékére a városban az ország nagy közgyűjteményeiből összeállított kiállítást, és egy
szabadkőműves park kialakítását is tervezik a közeljövőben.


Forrás: http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=14103&Itemid=175

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2009/10/eloadas-konyvbemutato-marton-laszlo.html

Népszerű hírek

Blogarchívum