A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2011. május 27., péntek

A Sas páholy centenáriumi munkája a régi nagypáholyházban

A Podmaniczky utcai, szállodának átépülő, félig kész volt nagypáholyházban ünnepelte a Sas páholy alapításának 100. évfordulóját 2011. május 27-én. A Haypál Benő református lelkész főmesterségével alakult páholy centenáriumáról rituális munkával emlékeztek meg a páholy tagjai és vendégeik.

A munkán 132 szabadkőműves jelent meg - ebből 33 fő a Sas páholy tagja volt -, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy minden páholya képviseltette magát, s természetesen a nagymester is jelen volt. Németország, Szerbia, Szovákia, Ukrajna nagypáholyainak küldöttségei, valamint az ausztriai Helikon páholy és a romániai Tisza páholy is képviseltette magát. Több külföldi nagypáholy üdvözletét küldte az ünnepség résztvevőinek.

A megemlékezés beszédei ünnepi zeneművekkel váltogatva hangzottak el, majd a "vakolást" (díszvacsorát) a Marriott Budapest City Centerben költötték el a résztvevők.

Forrás: Kelet 2011/2.

2011. május 17., kedd

Szabadkőművest nevezett ki püspökké az anglikán egyházfő

Szabadkőművest nevezett ki püspökké az anglikán egyházfő


Rowan Williams canterburyi érsek a köztudottan szabadkőműves Jonathan Bakert nevezte ki a római katolikussá lett Andrew Burnham ebbsfleeti püspök utódjává. A kinevezés meglepő, hiszen az érsek korábban a kereszténységgel összeegyeztethetetlennek nevezte a szabadkőművességet, és nem engedte, hogy szabadkőművesek magas egyházi tisztséget töltsenek be.
Jonathan Baker, aki több mint húsz éve, egyetemistaként csatlakozott a titkos társulás oxfordi páholyához, néhány nappal ezelőtt azt nyilatkozta, hogy  továbbra is szabadkőműves marad, mivel véleménye szerint ez összeegyeztethetető a püspöki tisztséggel. Május 13-án azonban kijelentette: meggondolta magát, és „a püspöki tisztség különleges karizmája és a szolgálattal járó terhek miatt” mégis elhagyja a szabadkőművességet. Örömét fejezte ki ugyanakkor, amiért a püspöki kinevezés folyamata még e döntése előtt elindult, habár, mint mondta, az érsek kérte, hogy fontolja meg szabadkőműves tagságát.
Rowan Williams döntése megdöbbenést keltett az anglikán Általános Szinódus tagjaiban, hiszen az érsek korábban többször hangsúlyozta, hogy összeférhetetlennek tartja a keresztény egyházi szerepvállalást a szabadkőműves rituális beavatással és hűségesküvel. A szinódus tagjai örömüket fejezték ki, amiért Baker elhagyja az evangéliummal összeférhetetlen szabadkőművességet, ugyanakkor bírálták az érseket, amiért nem szabta ezt a püspöki kinevezés feltételéül – írja a brit Telegraph internetes lap.
A szabadkőművességről a Hittani Kongregáció 1983-ban kiadott – és később II. János Pál pápa által jóváhagyott – Nyilatkozat a szabadkőműves társaságokról című állásfoglalása (Quaesitum est) leszögezi: e szervezetek elveit az egyház saját tanításával mindig is összeegyeztethetetlennek tartotta, így a bennük való tagság tiltott marad. Az a hívő, aki tagként szabadkőműves társasághoz csatlakozik, súlyos bűn állapotában van, és nem részesülhet szentáldozásban.
Magyar Kurír
(mk)
Kép: archbishopofcanterbury.org
Forrás: http://www.magyarkurir.hu/node/34770Kapcsolódó hír: http://apronsandtools.blogspot.com/2011/05/disturbing-news-from-church_16.html

2011. május 13., péntek

Jászi Oszkár emléknap - EMLÉKÜLÉS

Révay András nagymester: Jászi Oszkár és szabadkőműves társai


A képen balról jobbra: Révay András, Kende Péter, Király Attila és Katona András látható
Ezt a napot Jászi Oszkárnak szenteltük.
De megtudtuk-e végül, ki is volt Jászi Oszkár? Tudják-e mások? Ha megállítanánk az utcán az első tíz szembejövő embert, milyen választ kapnánk erre a kérdésre?
Tudjuk-e mi, a Jászi Oszkár Szabadkőműves Páholy tagjai, akik őt névadónknak választottuk – és tudjuk-e mi, a Magyar Nagyoriens Szabadkőműves Nagypáholy tagjai, ahová a Jászi Oszkár Páholy tartozik?
Az elhangzott beszédekből kirajzolódott a társadalomtudós, szerkesztő, politikus, aki a liberalizmus elvein és társadalmi, politikai – ráadásul nemzetiségpolitikai – reformelképzeléseken alapuló kemény kritikával bírálta a korabeli Magyarország viszonyait. A konföderáció eszméjét hirdető – ma már kissé naivnak tűnő – nemzetiségi politikája és demokratikus eszmerendszere kivétel nélkül minden autokratikus XX. századi magyar rezsim ellenfelévé tette.
„Az anyanyelvükön élő és boldoguló emberek gazdagodása és kultúrája jogot és kenyeret adna nemcsak elmaradt nemzetiségeinknek, hanem a műveltség és a szabadság nem is sejtett fokára emelné az egész magyar államot” – írta. Lássuk be: ezek a gondolatok ma épp oly érvényesek, mint száz évvel ezelőtt voltak.
Jászi Oszkár szabadkőműves volt. Ha róla szólunk, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Itt, ebben a körben talán nem kell bizonyítani, hogy a szabadkőművesek a maguk eszközeivel mindig saját társadalmuk előbbre mozdításán fáradoztak. George Washingtontól, Simon Boliváron és Garibaldin át – de említhetnénk Verdit, Lisztet vagy Benczúr Gyulát is – egészen napjainkig.
Jászi nem volt a köztudottan nyarat nem csináló, egyetlen fecske, sem utolsó mohikán. Szabadkőművesként annak a Martinovics páholynak volt tagja, mely most, a Magyar Nagyoriens kebelén belül nemrég ünnepelte fennállásának századik évfordulóját. Amikor Jászi, 1911. február 3-án, ennek a páholynak főmesteri kalapácsát a kezébe vette, azok megszólítását is tervezte, akik – mint mondta – túl gazdagok ahhoz, hogy gondolkodni képesek legyenek vagy túl szegények arra, hogy becsületesek maradjanak. Ha ma körülnézünk a saját házunk táján, nem ugyanezzel a gonddal találkozunk?
Páholyában máig ható nevek tulajdonosai foglaltak helyet. Jászin kívül még ketten, Kunfi és Szende a Károlyi-kormány tagjai voltak. Kunfi Zsigmond, aki a Magyarországi Szociáldemokrata párt egyik vezetőjévé emelkedett, kikelt a brutális kapitalizálódás jelenségei, az ügyvédi korrupció, a közhatalom képviselőinek szemérmetlen mohósága, visszaélései ellen, leleplezte a „cigánybűnözés” elleni harc ürügyén a tömegek előítéleteire rájátszó hatósági manipulációt. Mindezt 1907-ben tette, száz évvel később pont ugyanezek a feladatok várnának rá!
A Tanácsköztársaság Forradalmi Kormányzótanácsának volt tagja – Kunfi mellett – három másik páholytársa: Pogány József, Bíró Lajos és Rónai Zoltán. Rónai, aki igazságügyi népbiztos, később a Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagja is volt – szélsőséges gondolkodással tehát nem vádolható – a következőket állapította meg 1912-ben: „…jogrendünkre nem mondható sem az, hogy a jogállamot, sem az, hogy a szociális államot valósítja meg, a meghozott törvényeink még abban a formában, amelyben meghozattak sem mentek át jórészt a valóságos életbe. Különösen akkor, ha olyan társadalmi csoportok érdekének védelméről volt szó, melyek nem játszottak vezető szerepet a törvényhozásban.” Ismét csak hangsúlyozom: ezek a szavak száz évvel ezelőtt hangzottak el. A szabadkőművesek megállapításai sajnos most újból érvényesek.
Jászi idejében sem csak a Martinovics volt az egyetlen páholy, mint ahogy ma sem az. Károlyi és a Tanácsköztársaság között regnáló kormány miniszterelnöke, Berinkey Dénes, a Corvin Mátyás Páholyba tartozott. A Peidl kormány külügyminisztere, Ágoston Péter a Bihar Páholyba járt és szabadkőműves volt a vörösökkel szembeforduló Friedrich István is.
Jászival egy időben, politikusok mellett kiváló írók, művészek egész sora viselte a szabadkőműves kötényt. Ady Endre; Bölöni György; Csáth Géza; a Nyugat alapítója és főszerkesztője Ignotus; a szociálfilozófus Polányi Károly; az élőszó művésze, a magyar kabaré megteremtője, Nagy Endre; a műkritikus, irodalomtörténész Schöpflin Aladár; a konzervativizmust és a reakciót hevesen támadó – Zuboly álnéven publikáló – Bányai Elemér.
A neveket még hosszan sorolhatnánk Andrássy Gyula miniszterelnöktől Wekerle Sándor miniszterelnökig, Bánki Donát feltalálótól Zipernowsky Károly feltalálóig, a tudós, Bókay János orvostól, a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albertig, ők mind – mind felsorakoznak Jászi Oszkár mögé, aki az álmos és tunya népet az emberi szabadságharc nagy törekvéseinek akarta megnyerni, de mégsem maradt meg kába álmodozónak.
Amikor 1947-ben, rövid időre hazatért, az akkori Martinovics Páholyban ezeket mondta:
„Látnunk kell a túlzott nemzeti szuverenitások rendszerének tarthatatlanságát. Most ezek a nemzeti szuverenitások olyan követelményekkel lépnek fel, mint talán soha a múltban. Az új hatalmi uralmak eme rendszerében a jogrend illúzió lett. Fel kell vetni a kérdést, hogy mi okozta a közéleti harcnak ezt a szörnyűséges eldurvulását és a militarista, nacionalista ellentéteknek ezt az orgiáját. Egész civilizációnk pillérei meginogtak. Korábban az emberiség legfényesebb elméi hitték, hogy van egy jog, amely magasabb, feltétlenebb és tiszteletre méltóbb, mint az államnak a joga. Ez a jog a becsületes és gondolkodó emberek tudatában él, független a mindenkori adottságoktól, és mindenkor kell, hogy legyen egy olyan mérték, amellyel a tételes jogi és institúciós berendezéseket mérni kell. Most ezt a rendszert, az erkölcsi parancsok rendszerét ledöntötték.”
Mégegyszer mondom: ez most itt nem egy mai politikai szónoklat része volt, 1947-ben, majd’ hatvanöt évvel ezelőtt hangzott el és sajnos semmit sem veszített érvényességéből. Ezért nem szabad, hogy Jászi Oszkár – és mindaz, amit ő képviselt, feledésbe merüljön és mi most azért is vagyunk itt együtt, hogy Jászi és szabadkőműves társainak gondolatait továbbra is élő, elevenen tartsuk!
Dr. Révay András
a Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület nagymestereForrás: http://www.nagyoriens.hu/oriens-expressz/node/36

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2011/04/rendezveny-jaszi-oszkar-emleknap.html

Kapcsolódó beszámoló: http://jaszioszkarpaholy.blogspot.com/2011/05/jaszi-oszkar-emleknap_14.html

Kapcsolódó esemény: http://szkp3.blogspot.com/2011/05/jaszi-oszkar-emleknap-koszoruzas-jaszi.html

Az összes előadás:

1/IX Jászi Oszkár Emléknap Király Attila:
http://www.youtube.com/watch?v=NUE1tymXGUU&feature=player_embedded

2/IX Jászi Oszkár Emléknap Kende Péter:
http://www.youtube.com/watch?v=KlZF04rUS14&feature=player_embedded

3/IX Jászi Oszkár Emléknap Kende Péter:
http://www.youtube.com/watch?v=WDIlxHT_bdA&feature=player_embedded

4/IX Jászi Oszkár Emléknap Katona András:
http://www.youtube.com/watch?v=goL7LRnnpoQ&feature=player_embedded

5/IX Jászi Oszkár Emléknap Katona András:
http://www.youtube.com/watch?v=ZDXrb8QJjwM&feature=player_embedded

6/IX Jászi Oszkár Emléknap Révay András:
http://www.youtube.com/watch?v=0swJlUK5sGE&feature=player_embedded

7/IX Jászi Oszkár Emléknap Szarka László:
http://www.youtube.com/watch?v=Fs9U9QCHCQk&feature=player_embedded8/IX Jászi Oszkár Emléknap Szarka László:
http://www.youtube.com/watch?v=1gLQuFa2rwg&feature=player_embedded

9/IX Jászi Oszkár Emléknap Szarka László:
http://www.youtube.com/watch?v=rfONYccuDF4&feature=player_embedded

Jászi Oszkár emléknap - KOSZORÚZÁS JÁSZI OSZKÁR SÍRJÁNÁL

Jászi Oszkár emléknap


A Farkasréti temető egyik, a Magyar Állam (létezik ilyen?) által fenntartott parcellasorán néhány száznyi tömeg gyülekezett. A szervezők sokkal többre számítottak. Hiszen Jászi Oszkár hamvainak magyar földbe helyezésének szimbolikus jelentősége van. Megdőlt néhány rendszer, eltűnt megannyi államfő és politikus és a hosszú éveken át gondolatai, elvei miatt száműzetésbe kényszerült ember végre hazájában lelhet örök nyugalomra. Beszédet mondott egy katolikus egyházfő, majd a miniszterelnök sőt az állam feje is. Mindenki azzal a reménnyel hajtott főt a sír előtt, hogy eljött végre a társadalom megújulásának ideje, melyben Jászi eszméi csaknem egy évszázad múltán virágba szökkenhetnek: megértés lesz a nemzeten belül és a szomszéd nemzetek is testvérként néznek majd egymásra.
Húsz éve történt mindez, 1991-ben, a rendszerváltás hajnalán.

Ma pedig mintegy húsz, jobbára idős ember jött el megtisztelni azt az eszmét, melyet a mai napig nem sikerült gyakorlattá tenni. Sem államférfi, sem politikus nem tartotta fontosnak hogy megjelenésével tisztelegjen egy olyan ember emléke előtt, aki hajdan az ország, a régió felemelkedéséért küzdött.

Mint korábban jeleztük:
a Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság
a Bibó István Közéleti Társaság
a Magyarországi Nagyoriens szabadkőműves egyesület
Jászi Oszkár hamvainak hazai földbe helyezésének 20. évfordulóján koszorúzási megemlékezést tartott, melyet konferencia követett.

A sírnál Donáth László és Földes György mondtak emlékbeszédet, a konferencián pedig Király Attila elnökletével
Kende Péter: Jászi Oszkár 100 esztendő múltán
Katona András: Jászi Oszkár és kora az utóbbi 100 év tankönyveiben
Szarka László: A nemzetiségi miniszter kálváriája, az 1918. novemberi tárgyalások kudarca
Révay András: Jászi és szabadkőműves társai címen tartottak előadást.Forrás: http://www.nagyoriens.hu/oriens-expressz/node/35

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2011/04/rendezveny-jaszi-oszkar-emleknap.html

Kapcsolódó beszámoló: http://jaszioszkarpaholy.blogspot.com/2011/05/jaszi-oszkar-emleknap_14.html

Kapcsolódó esemény: http://szkp3.blogspot.com/2011/05/jaszi-oszkar-emleknap-emlekules.html

2011. május 6., péntek

Megnyílt Neutalban a "Szabad - kőműves - munka" Liszttől Sinowatzig kiálítás
"Frei-Maurer-Arbeit" von Liszt bis Sinowatz ("Szabad - kőműves - munka" Liszttől Sinowatzig) címmel nyílt meg 2011. május 6-án 18 órakor egy időszaki kiállítás a burgenlandi Neutalban az osztrák Liszt-évhez kapcsolódva. A megnyitón a kiállítás kurátora, Susanna Steiger-Moser mellett részt vett Peter Rezar, a burgenlandi tartományi kormány minisztere, Erich Trummer polgármester valamint Dr. Nikolaus Schwärzler, az Osztrák Nagypáholy nagymestere. A neves osztrák színész, Helmut Lohner olvasott fel Liszt írásaiból.

Forrás:

http://www.bvz.at/lokales/bvz-ausgaben/oberpullen/kultur/art6241,43821

http://www.neutal.at/files/downloads/Gemeindezeitung_zum_druck.pdf

Képgaléria a megnyitóról: http://www.neutal.at/gemeinde/index.php?nav=galeriedetail&id=553

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2011/05/kiallitas-szabad-komuves-munka-liszttol.html

Kapcsolódó beszámoló: http://aprofan.blogspot.com/2011/06/szabad-komuves-munka-liszttol.html

Népszerű hírek

Blogarchívum