A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1970. január 3., szombat

Dömötör Mihály belügyminiszter feloszlatja a magyarországi szabadkőművességet

1920. május 18.

Dömötör Mihály m. kir. belügyminiszter 1920. május 18-án 1550/1920. számú rendeletével a magyarországi szabadkőművességet feloszlatja.

A rendelet szövege a következő:

„A szabadkőműves egyesületek (páholyok stb.) kivétel nélkül humanisztikus vagy társadalmi célok megvalósítására alakultak meg. A közelmúlt sajnálatos eseményeiből azt tapasztaltam, hogy alapszabályaikban kitűzött, kormányhatóságilag is szankcionált céljaik és feladatuk megvalósítása helyett a politikai élet irányítására és a tényleges hatalomnak kezükhöz ragadására terelték át egyleti tevékenységüket.

A szabadkőművességnek a háború felidézésében, a háború folyamán, majd pedig annak szerencsétlen országunkat balsikerül sújtott befejeztével a defetizmus és az általános destrukció-élesztgetésében, a forradalmak és a bolsevizmus felidézésében való tartós aknamunkája köztudomású tény. A magyar társadalomnak, a sajtónak, az egyes törvényhatóságoknak a szabadkőműves páholyok elleni egyöntetű állásfoglalásának kitérnem lehetetlen volt és megelőzéséül annak, hogy a hazáját, vallását, nemzetiségét megtagadott és titokban még most is konspiráló szabadkőművesség ezen átkos, nemzetromboló aknamunkáját tovább is folytathassa, az egyesületek feletti törvényadta jogomnál fogva. Magyarország egész területén levő minden néven nevezendő szabadkőműves egyesületet (páholyt, intézményt) ezennel véglegesen feloszlatok, tekintet nélkül arra, hogy az illető alakulat kormányhatóságilag láttamozott alapszabályokkal bír-e, jelenleg működik-e vagy sem.

Ezen intézkedésem végrehajtásával az illető törvényhatóságok kormánybiztosait bízom meg miniszteri biztosi hatáskörrel.

Budapest, 1920. évi május 18. Dr. Dömötör Mihály s. k.”


A rendelet fogalmazványa, kiemelve az eltéréseket a végleges változattól:MAGYAR KIRÁLYI BELÜGYMINISTER.

1550. szám.
res.

Tárgy: a szabadkőműves egyesületek
feloszlatása.

Valamennyi törvényhatósági kormánybiztos
úrnak!


A szabadkőműves egyesületek (páholyok stb.) kivétel nélkül
humanisztikus vagy társadalmi célok megvalósítására alakultak
meg. A közelmult sajnálatos eseményeiből azt tapasztaltam,
hogy alapszabályaikban kitűzött, kormányhatóságilag is sanctio-
nált céljaik és feladatuk megvalósítása helyett, a politikai élet
irányítására és a tényleges hatalomnak kezükhöz ragadására
terelték át egyleti tevékenységüket.

A szabadkőművességnek a háboru felidézésében, a háboru
folyamán, majd pedig annak szerencsétlen országunkat balsikerrel
sujtott befejeztével a defetizmus, és az általános destruktió fel-
keltésében
és állandó élesztgetésében, a forradalomnak és a
bolsevizmus felidézésében való tudatos aknamunkája köztudo-
mású tény. A magyar társadalomnak, a sajtónak, az egyes
törvényhatóságoknak a szabadkőműves páholyok elleni egyöntetű
állásfoglalásának kitérnem lehetetlen volt és megelőzéséül annak,
hogy a hazáját, vallását, nemzetiségét megtagadott és titokban
még most is conspiráló szabadkőművesség, ezen átkos nemzet-
romboló aknamunkáját tovább is folytathassa - az egyesületek
feletti törvényadta jogomnál fogva, Magyarország egész területén
létező mindennéven nevezendő - szabadkőműves - egyesületet
(páholyt, intézményt stb.) ezennel véglegesen feloszlatom, tekintet
nélkül arra, hogy az illető alakulat kormányhatóságilag láttamo-
zott alapszabályokkal bír-e, jelenleg működik-e, vagy sem.

Ezen intézkedésem végrehajtásával az illető törvény-
hatóságok kormánybiztosait bízom meg ministeri biztosi hatás-
körrel. stb. stb. (a végrehajtás részleteire vonatkozó utasítások.)

Budapest, 1920. évi május 18.-án.

Dr. Dömötör Mihály s. k.

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum