A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2007. november 22., csütörtök

A Deák Ferenc Szabadkőműves Páholy alapította Nyomorék Gyermekek Menhelyének rekonstrukciója

MTI OS hír

2007. november 21., 19:01
Horváth Csaba főpolgármester-helyettes közleménye
Budapest, 2007. november 21., szerda (OS) -


Elhelyezték a Második Esély Iskolája Mozgásjavító Gyermekközpont alapkövét

Horváth Csaba főpolgármester-helyettes és Germánné dr. Vastag Györgyi, a fővárosi önkormányzat Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság elnöke helyezte el a Második Esély Iskolája Mozgásjavító Gyermekközpont, alapkövét, amellyel kezdetét vette a százéves múltra visszatekintő intézmény rekonstrukciója. Az 1908-ban Lajta Béla által tervezett szecessziós épület felújítása után egy teljesen akadálymentes iskola és diákotthon, valamint szakmatanulási lehetőséget is nyújtó intézmény jön létre. A beruházás 2,5 milliárd forintból valósul meg, amelyből 1 milliárd forint címzett támogatás és 1,5 milliárd forint a fővárosi önkormányzat költségvetésében biztosított összeg. A létesítmény várhatóan a 2009/10 tanévre épül fel.
Az intézmény szakmai tevékenysége
A város peremén , közvetlenül József Attila valamikori lakhelye mellett, Zuglóban, a Városliget szomszédságában több mint száz éve tanulnak, játszanak, sportolnak, készülnek a mozgáskorlátozott gyermekek az életre, a társadalmi integrációra. Deák Ferenc Szabadkőműves Páholy tagságának jótékony cselekedete nyomán, a Nyomorék Gyermekek Menhelye és Egylete néven, Magyarországon először létesült ilyen intézmény 1903. december 24-én.
Az intézményben jelenleg közel kétszáz mozgáskorlátozott gyermek oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése, egészségügyi ellátása és gondozása, szakképzése és utazótanárok által történő sérülés-specifikus ellátása történik. A hagyományos alapellátáson túl szakmai szolgáltató centrumként Módszertani Központ is működik azért, hogy a többségi iskolákban, az integrációban tanuló mozgáskorlátozott gyermekeknek, szüleiknek és tanáraiknak segítséget nyújtson a száz év szakmai tapasztalatait felhasználva a szakszerű fejlesztés érdekében.
Az intézmény öt szakterületen látja el feladatát: iskolai tanulmányokra előkészítő és felkészítő óvodai tagozaton, általános iskolai speciális tagozaton, ép értelmű mozgáskorlátozott; értelmi és tanulásban akadályozott, halmozottan fogyatékos gyermekek számára. Diákotthont biztosít a vidéken lakóknak; részt vállal a fogyatékos fiatalok szakképzésében; segítséget nyújt minden tankötelezett gyermek fejlesztéséhez.
Az intézmény pedagógiai célja, hogy megteremtse a tanulók esélyegyenlőségének alapjait, és felkészítse őket a társadalmi integrációra és az önálló életvitelre, kialakítva a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat, s növelje kudarctűrő képességüket, s kialakítsa az önálló életvitel lehetőségeit a saját korlátaik megismerésével.
Az intézménynek több tagozata is van.
A Mexikói az ép értelmű mozgáskorlátozott gyermekek oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése, diákotthoni, egészségügyi ellátása és gondozása céljából működő, országos beiskolázású általános iskolai tagozat.
A Csillagház a halmozottan mozgásfogyatékos gyerekeket oktató, nevelő, mozgásfejlesztő, budapesti beiskolázású, nappali bejárós általános iskolai tagozat.
A Nyaraló az erdei iskolai program és a nyaralások színtere.
Az intézménybe a Mozgásjavító Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata alapján, az intézmény által szervezett Baráti Találkozón való részvétel után vehetők fel.


További információ:
1145 Budapest, Mexikói út 60.
Tel/Fax: 06 1 220-6459

Forrás: http://ots.mti.hu/news.asp?view=2&newsid=47103

2007. november 21., szerda

A Szabadkőművesség Erdélyben című kiállítás megnyitója

A Szabadkőművesség Erdélyben című kiállítás megnyitója

2007. november 21-én 15h

Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum, Kolozsvár-Napoca, C. Daicoviciu utca 2.Az Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum, Kolozsvár-Napoca
A Brukenthal Nemzeti Múzeum, Szeben
A Securitate Archívumait Vizsgáló Nemzeti Tanács
A Román Nagyoriens
A Román Akadémiai Könyvtár, Kolozsvári Részleg


Meghívja Önt 2007. november 21-én 15h-ra

A Szabadkőművesség Erdélyben
Iratok, szimbólumok, támpontok
című kiállítás

ünnepélyes megnyitójára

Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum, Kolozsvár-Napoca, C. Daicoviciu utca 2.
Időszaki kiállítások terme

A kiállítás megtekinthető 2007. november 21 - december 14. között.

Forrás: http://moar.ro/assets/images/invitatie_expo.jpg

Kapcsolódó blogbejegyzés: http://aprofan.blogspot.com/2008/09/egy-kolozsvari-kiallitasrol-megkesve.html

2007. november 7., szerda

Előadás: Szabadics Anita - Szabadkőművesség és kertművészet

Előadás: Szabadics Anita - Szabadkőművesség és kertművészet

Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak

Időpont: 2007. november 7-8.

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus, 1118 Budapest, Villányi út. 35-43.

2007 . november 7. Szerda, A épület VII. terem

KERTMŰVÉSZET SZEKCIÓ, Szekcióelnök: FATSAR KRISTÓF

16.30

SZABADKŐMŰVESSÉG ÉS KERTMŰVÉSZET

Szabadics Anita (szabadics@freemail.hu)

1Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Budapest

Az előadás a felvilágosodás eszmerendszerében meghatározó szerepet játszó titkos társaság, a szabadkőművesség európai kertművészetre gyakorolt hatását vizsgálja. A tájképi kertek alkotóinak és tulajdonosainak nagy része páholytag volt, így a kertekben gyakran tetten érhető a társaság által kifejlesztett szimbólum és jelrendszer. Az érintett kertek értelmezéséhez ezért elengedhetetlen a szabadkőműves szimbolika vizsgálata.

Az előadás a szabadkőművesség történetének vázlatos áttekintését követően bemutatja e jelrendszer néhány darabját, a céhes eredetre utaló szimbólumokat, a társaság eredetlegendáira utaló jelzéseket, illetve nyomon követhetjük, miként gazdagította ezt a titkos nyelvet a 18. századi régészeti érdeklődés. Az egyiptomi elemek átvétele egyes motívumokon kívül hozzájárult, hogy a szabad tér építészet felé fordult a szabadkőműves indíttatású tervezés. A tájképi kert a „természet építése” révén az önépítés szimbólumává vált, melynek létrehozója jelentős társadalmi nevelő szerepet szánt. Programszerűen megkomponált kertek jöttek létre tematikus útvonalakkal, ahol az alkotás mondanivalóját különböző emlékeztető objektumok voltak hivatottak közvetíteni. Az előadás e kertek és bennük alkalmazott objektumok jellegzetes európai példáit sorolja fel. A téma kutatásának szükségességét támasztja alá, hogy a bemutatott példák kerttörténeti jelentőségükön túl meghatározó szerepet játszottak mind emlékmű-állítási, temetőkultúránk alakulásában is.


FREEMASONRY AND THE GARDEN ART

Anita Szabadics (szabadics@freemail.hu)

1 Field Service for Cultural Heritage, Budapest

The lecture explores the impact on European garden design by the secret society of Freemasonry, which played a determining role in the mindset of the Enlightenment. A large portion of the creators and proprietors of landscape gardens were lodge members, thus the society’s system of symbols and signs can often be discovered in the gardens. In order to comprehend these gardens it is essential to study Masonic symbolism.

Following a schematic overview of the history of Freemasonry, the lecture introduces some
items of its sign system, the symbols suggesting guild origin, and indications to the society’s origin legend. Furthermore, it traces how this secretive language was enriched by 18th century
archeological interest. The transfer of Egyptian elements aside from certain motifs encouraged
Masonic design’s turning towards open space architecture. Landscape gardens, by the “building of nature” became the symbols of self-building, where the inventor implied a significant social
educational role. Programmed and composed gardens were created with thematic routes, where the message of creation was communicated by various mementos. The lecture lists typical European examples of these gardens and the objects employed in them. The necessity of researching this topic is supported by the fact that beyond their garden historic significance, the case studies presented, play a major role in the evolution of both our monument-erection and burial culture.

Forrás: http://www.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/tajepiteszeti_kar/AdatAllomanyok/LOV/LOV2007-KIADV.pdf

Kapcsolódik:
Szabadkőművességgel kapcsolatos programok adatai: Előadás - LOV konferencia: Szabadics Anita - Szabadkőművesség és kertművészet

http://szkp4.blogspot.com/2006/07/szabadics-anna-szabadkomuves-szimbolika.html

2007. október 11., csütörtök

Ravasz László kilépése a kolozsvári szabadkőműves Unió páholyból

Ravasz László kilépése a kolozsvári szabadkőműves Unió páholyból
2007. október 11. 21:57:06

Szeptember végén emlékeztek Ravasz László születésének 125. évfordulójára (1882. szeptember 29., Bánffyhunyad).
A kalotaszegi székely, aki 1921 őszén hagyta el Erdélyt, hogy a magyarországi református egyház vezetője legyen, a szabadkőművesek titkos szervezetéből kilépő kevesek közé tartozott.

Sajtószolgálatunk alább közzéteszi a református püspök saját visszaemlékezését.Nem lesz érdektelen talán, ha [...] közlöm annak a levélnek az eszmemenetét, amellyel a kolozsvári Unió páholyból 1917. február 8-án kiléptem.

"Köztudomású dolog, legalább szabadkőműves pályám alatt többször volt alkalmam nekem is a testvérek helyeslése mellett megállapítani, hogy a magyar szkség-ben [szabadkőművességben] az alapgondolatok egysége mellett a harc módszerére és a szki [szabadkőművesi] életfelfogás világnézeti alapjaira nézve két irányzat áll szemben egymással.

Egyik a régi nemesi örökség, mely a tiszta emberinek szabad kifejezését célozza, s elsősorban önmagunk és az emberi társadalom megújhodásáért küzd. Még ma is ez a felfogás a magyar szkség hivatalos felfogása, amennyiben ez jut kifejezésre alaptörvényeinkben, szertartásainkban, életünk ünnepélyes és állandó megnyilatkozásaiban.

Ez a felfogás teljes türelmet tanúsít minden bölcsészeti, vagy vallásos világnézet iránt s egyiket sem akarja megkötni mindaddig, míg teljes őszinteséggel és teljes erővel az emberi továbbfejlődésnek, mint egyetemes értékgyarapodásnak szolgálatában áll; viszont annyira értékeli és támogatja mindeniket, amennyi jóakaratot és becsületes munkát tanúsít az emberi méltóság örök javainak kifejlesztésében. Jólesik bizonyságot tennem arról, hogy a kolozsvári unió páholy kebelében a vezető egyéniségek magas és tiszta gondolkodása következtében mindig ez a felfogás volt az uralkodó.


A másik, nem hivatalos, de elég tekintélyes rész által képviselt felfogás a szabadkőművességet egy olyan szervezetnek tekinti, amelynek megvan a maga dogmatikai egysége az ateizmusban, adva van filozófiai alapja a materializmusban, ennélfogva első feladata a vallásos ideológiák elleni küzdelem és az etikai relativizmus gyakorlati propagálása, aminek első lépése összes történeti javainknak kimozdítása és lejáratása. Miért, miért nem, de tény, hogy míg az első a páholyok csendes mélyein az önzetlen és névtelen alkotások rejtelmesen születő áldásaiban nyilvánul, a másik a sajtó és az irodalmi propaganda lármás harcaiban érvényesül és úgy jelenik meg a nyilvánosság előtt, mint az igazi szkség [szabadkőművesség] olyan egyetlen és egyetemes formája, amelytől eltérni gyávaság, vagy gyanús elhajlás.

Ha életem továbbra is azokban a keretekben folyt volna le, amelyek között szkségem [szabadkőművességem] elején indult s haladt egészen az utolsó pár évig, helyzetem és gondolkodásom pontosan kijelölte volna az egyedüli helyes irányt: küzdeni a szabadkőművesség kebelében a sz-ség [szabadkőművesség] alkotmányos eszközeivel az ősi, helyes irány feltétlen diadaláért.

De az emberi életet irányító belső kényszerűség világnézetek küzdőterének kellős közepébe állított, ahol a nyilvánosság előtt a publicisztika fegyverével meg kell vívnom a harcot eszményeim és meggyőződésem igazságai mellett.

Ebben a harcban én, aki nemcsak hivatásomnál fogva, hanem legbelsőbb meggyőződésem és boldog tapasztalásom alapján egy vallásos világnézetnek a hitvallója és harcosa vagyok: élesen szembekerültem az új szabadkőmívesség bölcsészeti, vallásos, erkölcsi és társadalompolitikai értékítéleteivel. Így mindinkább kétségtelenné vált, hogy nem maradhatok titokban tagja egy olyan szövetségnek, amelynek a közvélemény előtt jelentkező nyilvánulását nyíltan és határozottan támadom.

Ezért kérem elbocsátásomat... Életem nyárelőjének sok szép ígérete, meleg hangulata ott született, szűkös lelki termésemnek egy pár gazdagabb kalásza ott szökkent szárba, fáj tehát válnom attól a körtől, ahol olyan sokáig otthon éreztem magam."

Ezt a levelet nem olvasták fel a páholyok és körök plénumai előtt, amint kellett volna, mert féltek, hogy nagyon sok kilépés következik utána.

(Ravasz László: Emlékezéseim, Kiadja a Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest, 1992, 200-201. p.) 


Forrás: MVSZ Sajtószolgálat
Forrás: http://www.nemenyi.net/default.asp?Location=_freezed&SID=0&AID=1&Direkt=25941

2007. augusztus 11., szombat

Szabadkőműves fogadalom

Történelem - Szabadkőműves fogadalom 2007. augusztus 11.     Milánó, 2007. augusztus 11., szombat (MTI) - Az olasz "Nagy Kelet" szabadkőműves páholy bejelentette, hogy birtokába került az a dokumentum, amely minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy Giovanni Pascoli, a 19. századi nagy olasz költő szabadkőműves volt.     A dokumentum, amelyet a költő castelvecchiói házában találtak
meg, egy lapból áll, amelyet Pascoli 1882. szeptember 22-én töltött
ki, saját kezűleg, mint ahogy ezt egy írásszakértő hitelesítette.

A lapon egy feketével megjelölt háromszög található, amely
rituális fogadalomtételként három kérdés megválaszolására hív fel.

A három kérdés és a költő válaszai:

- Mivel tartozik az ember a hazájának? - Az életével.

- Milyen kötelességei vannak az embernek az emberiség iránt? -
Szeretnie kell.

- Mi az ember kötelessége önmaga iránt? - Vigyáznia kell a
becsületére.

A költőt a dokumentum szerint a bolognai Rizzoli páholy vette
fel tagjai közé. A Nagy Kelet az iratot a Bloomsbury cég római
árverésén vásárolta meg 2500 euróért.

(MTI-Panoráma)

2007. június 11., hétfő

A szabadkőművesek között kémkedett a spanyol Mata Hari

A szabadkőművesek között kémkedett a spanyol Mata Hari

2007. június 11. 18:00 

Egy nemrég megjelent könyv szerint a spanyol Mata Hari Francónak dolgozott, és a szabadkőművesek közé beépülve küldte titkos jelentéseit a diktátornak.Franco szabadkőművesek elleni gyűlölete megszállottá tette az El Generalissimót, ugyanis a polgárháború után rendszere elleni közvetlen fenyegetést látott bennük, és őket okolta az afrikai gyarmatok elvesztésével. 1940-ben törvényen kívül helyezte őket, és a lehetséges tagokat hat évig terjedő börtönbüntetéssel fenyegették meg. Sokak szerint Franco azért gyűlölte a szervezetet, mert megtagadták tőle a tagságot.

A Franco Contra Los Masones (Franco a szabadkőművesek ellen) című könyv szerint egy "Anita de S" nevű ügynök az 1940-es években többször tudósította a diktátort arról, hogy a szervezet merényletet tervezett ellene. Anita a portugáliai szabadkőműves emigráció közé épült be, és a könyv szerzői, Xavi Casinos és Josep Brunet szerint az egyik vezető feleségeként szinte mindent tudott a titkos szervezet lépéseiről.

A kutatók megtalálták az Anita által jegyzett leveleket, bár Casinos szerint mindez csak porhintés, hiszen "más országokban a szabadkőműveseknek lehetett politikai befolyása, az 1940-es években ez Spanyolországban minimális volt. Anita jelentéseinek köszönhetően Franco arról is előre tudott, ha a szabadkőművesek egy ellene fellépő szervezetet támogattak volna". A könyv szerint Franco nem érte be ennyivel, és magát újságírónak álcázva az Arriba című lapban Jakim Boor néven intézett kirohanásokat a szervezet ellen.

Nem ez az első eset, hogy híres kémnőkről számolunk be: egy, a brit arisztokrácia soraiba beházasodott magyar nő például komoly veszélyt jelentett az angol nemzetre a második világháborúban, míg Violette Szabó brit különleges ügynökként a nácik által elfoglalt Vichy Franciaországban teljesített kémszolgálatot.
Forrás: http://mult-kor.hu/cikk.php?id=17614

2007. május 20., vasárnap

40 éve szabadkomüves: Ecsödi Gábor testvér

Gábor Ecsödi
Symbol der Freimaurerei
(Quelle: www.wikipedia.de)
Gábor Ecsödi
Der Freimaurer
András Mátyás szobra
www.matyas.deFreimaurer seit 40 Jahren
Bruder Gabor Ecsödi

von Distriktsmeister Br. Stephan Roth-Kleyer


Am 20. Mai 2008 trafen sich Brr. aus den Logen der Or. Bingen, Frankenthal, Frankfurt, Ludwigshafen, Mannheim und Worms-Pfeddersheim, um gemeinsam das 40-jährige Freimaurer-Jubiläum von Br. Gabor mit seiner Familie zu würdigen. Der gebürtige Ungar, der viele Berufsjahre in den USA verbrachte, wurde am 23. Mai 1967 in der Eifel Loge # 855 (ACGL) auf- und angenommen. Br. Gabor hat sich in diesen 40 Jahren auf vielfältige Weise um die Freimaurerei auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene insbesondere durch seine großartigen humanitären Leistungen verdient gemacht. Er hat in seiner Verantwortung überwiegend für die deutsche und für die ungarische Freimaurerei Vorbildliches geleistet. Br. Gabor war maßgeblich an der Gründung und dem Aufbau der Symbolischen Großloge von Ungarn (S.G.L.U.) beteiligt, die am 23. Juni ihr 18-jähriges Stiftungsfest in Budapest begehen wird. Der s. ehrw. Past Distrikt Deputy Grand Master (PDDGM) Br. Ecsödi ist heute Mitglied der Loge Peter M. Rasmusen # 916 im Or. Worms und der Loge Egyenlöség, die in Budapest arbeitet. Es ist zudem Großvertreter der S.G.L.U. bei der CGLvD. Es bleibt zu hoffen, dass unser Br. Gabor die nächsten Jahre etwas beschaulicher mit seiner Frau Helen gestalten kann, als es ihm bisher durch seine vielfältigen Aktivitäten möglich war. Der Unterzeichner schätzt sich glücklich, dass er bei diesem runden Jubiläum des stets bestens bewährten Br. Gabor Ecsödi mit dabei sein durfte.

Distriktsbrief
Distrikt Rheinland-Pfalz – Saar der Alten Freien und
Angenommenen Maurer von Deutschland40 éve szabadkomüves:
Ecsödi Gábor testvér

Stephan Roth-Kleyer testvér, körzeti vezetö tollából

2007. május 20-án találkoztak a Bingen, Frankenthal, Frankfurt, Ludwigshafen, Mannheim és Worm-Pfeddersheim városok páholyaiba tartozó testvérek, hogy Gábor testvér családjával együtt ünnepeljék a 40 éves szabadkomuves-jubileumot. Az ünnepelt, aki magyar származású és több évet dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, 1967. május 23-án került felvételre és elfogadásra az Eifel páholyban # 855 (ACGL). Gábor testvér ebben a 40 évben különösen nagyszeru humanitárius teljesítményével szerzett sokoldalú érdemeket a szabadkomuvesség terén mind nemzeti, mind nemzetközi viszonylatban. Hatáskörében túlnyomóan a német és a magyar szabadkomuvesség számára teljesített példamutatóan. Gábor testvér mérvadóan vet részt a Magyaroszági Symbolikus Nagypáholy (M. S. N.) létrehozásában és felépítésében, amely június 23-án ünnepli 18. alapítási évfordulóját Budapesten. A Gábor testvér, a nagytiszteletu Past Distrikt Deputy Grand Master (PDDGM) ma a wormsi Peter M. Rasmusen # 916 páholy és az és a budapesti Egyenloség Páholy tagja. Ezen kívül a M. S. N. nagyképviseloje a Németországi Egyesített Nagypáholyban. Reméljük, hogy Gábor testvérünk a következo éveket békésebben tudja alakítani felesegével, Helennel, mint ahogy eddigi sokrétu tevékenysége megengedte. Alulírott boldognak tekinti magát, hogy részt vehetett a mindenkor maradéktalanul rátermett Ecsödi Gábor testvér kerek jubileumán.

Körzeti levél
Rheinland-Pfalz - Saar Németországi Öreg Szabadok és Elfogadott Komuvesek Körzete

Forrás: http://www.gernungarn.com/__d_referent_ecsoedi_gabor.php

Kapcsolódó program: http://szkp1.blogspot.com/2009/02/eloadas-ecsodi-gabor-magyar.html

2007. április 21., szombat

Szabadkőműves konferencia Budapesten

Közlemény a sajtó számára

KÖZLEMÉNY

Európai jelentőségű, Magyarországon egyedülálló konferenciát tartanak április 21-én Budapesten. A Magyar Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület meghívására kelet-európai, valamint belga és francia szabadkőműves szervezetek vezetői, képviselői tanácskoznak a szabadkőművesség esélyeiről, lehetőségeiről napjaink megváltozott körülményei között. A találkozón jelen lesz Európa legnagyobb –mintegy hatvanezer tagot számláló–, szabadkőműves szervezetének, a Francia Nagyoriensnek nagymestere, J-M. Quillardet is. A konferencia a tervek szerint közös közlemény kiadásával zárul.
Az esemény szervezői április 20-án, pénteken 14.45-kor sajtótájékoztatót tartanak.

Forrás: http://szabadkomuves.blogspot.com/2007_04_01_archive.html

[Megjegyzés: Az angol nagypáholy, az UGLE tagjainak száma közelit a 300 000-hez, tehát ha Anglia európainak számít, akkor nem a Francia Nagyoriens a legnagyobb európai szabadkőműves szervezet.

Kapcsolódó cikkek:

http://nol.hu/cikk/443634/

http://nepszava.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=894963
]

2007. március 31., szombat

Szabadkőműves évforduló

Társadalom - Szabadkőműves évforduló 2007. március 31.     Barcelona, 2007. március 31., szombat (MTI) - Újjászületésének 25. évfordulóját ünnepelte Barcelonában a minap a szabadkőműves Spanyolországi Nagy Páholy.     Franco diktatúrája idején a szabadkőműveseket kegyetlenül
üldözték, 1937 és 1940 között három törvényt is alkottak ellenük.
Felállítottak egy különleges bíróságot, amely kizárólag a
szabadkőművesek és a kommunisták feletti ítélkezéssel foglalkozott,
és bár a Spanyolországi Nagy Páholynak azokban az években csak 5
ezer tagja volt, csaknem 18 ezer pert folytattak le az ellenük való
harc nevében. Az ítélet sok esetben kivégzés, sokévi börtön, hosszú,
az országon belül vagy külföldön letöltendő száműzetés volt - írta
az El País című spanyol napilap.

Franco halála után a szabadkőművesség legalizálása csak az
1980-as évek elejére történt meg. Máig sem oldódott viszont meg
elkobzott vagyonuk visszaszolgáltatása és az áldozatok kártalanítása.

Az ünnepségen Mozart zenéje szólt, aki maga is köztudottan a
szabadkőművesekhez tartozott. José Carretero, a Spanyolországi Nagy
Páholy nagymestere hangsúlyozta: "A mai, feszültségekkel teli,
erőszakos társadalomban nagy szükség van a szabadkőművesekre, egy jó
emberekből álló elitre, amelynek célja jobbá tenni környezetünket.
Ez az elit a tiszta szív és szolgálni akarás elitje, amely előtt
minden ember egyenlő".

A résztvevők tisztelegtek Andoni Gaudí, a híres katalán építész
előtt, akinek műveit a szabadkőművesség szimbólumainak tekintik.

(MTI-Panoráma)


Forrás: http://archiv1988tol.mti.hu/Pages/HirSearch.aspx?Pmd=1

2007. március 2., péntek

A katolikus egyház és a szabadkőművesség - konferencia

A katolikus egyház és a szabadkőművesség

Ezzel a címmel tartottak tudományos konferenciát csütörtökön délután a Szent Bonaventura Pápai Egyetemen az olasz Társadalmi-Vallási Információs és Kutatócsoport (GRIS) szervezésében.

Az ülésen, amelyen Gianfranco Girotti püspök, az Apostoli Penitenciária régense elnökölt, a következő témákban hangzottak el előadások: „Egyház és szabadkőművesség az egyházi törvénykönyv rendelkezéseiben 1917-től 1983-ig" (Zbigniew Suchecki, Szent Bonaventura Egyetem); „A szabadkőművesség filozófiája" (Luigi Iammarone, Szent Bonaventura Egyetem); „Milyen párbeszéd lehetséges a katolikusok és a szabadkőművesek között?" (Giuseppe Ferrari, a GRIS országos titkára).

Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés követte, amelyen részt vett Gianfranco Girotti püspök, Carlo Giovanardi olasz parlamenti képviselő, P. Domingo Andrés, a Pápai Lateráni Egyetem kánonjogi tanára és Pietro Amenta prelátus, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció munkatársa.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Forrás: http://kurir.katolikus.hu/?m_op=view&id=15123&lang=en&sessid=KjU2Mzk1ODQ1MTE5OTU3MDc2MzY1MDk1ODQy

Népszerű hírek

Blogarchívum