A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1970. január 2., péntek

Olasz szabadkőművesek gyűlése

VASÁRNAPI UJSÁG
Budapest, április 26-án 1874.
17-dik szám. XXI. évfolyam.

— Az olasz szabadkőművesek május 23-án egyetemes gyűlést, zsinatot tartanak Rómában. A „Rivista Massonica" szabadkőműves közlöny közzé teszi a meghívást, mely így szól: A:. G:. D:. G:. A:. D:. U:. vagyis : „A glória deli grandé Archi-tetto deli Universo. (A mindenség nagy építészének
dicsőségére.) „Egyetemes szabadkőművesség — olasz család. „Szabadság, egyenlőség, testvériség. A szabadkőmivesség nagy oriense Olaszországban és az olasz gyarmatokban. „A jelvényes páholyok tisztelendő tagjainak, a szertartások felsőbb műhelyei
elnökeinek, és az olasz közönség összes szabadkőműveseinek.
„Jeles és szeretett testvérek !" „A szabadkőművesség vágyai, hogy a Tiber völgyében egyetemes gyűlés tartassák, közelebb teljesülnek. , Örvendetes szerencsénknek tartjuk közölni veletek
a következő határozatot: „A Rend főhatóságától. Tekintve, hogy a jó idény megkönnyíti az összejövetelt.
„I. Egybehívja a képviselőket, az igaz világosság
1874-dik évének 3-ik holdja 23-ik napjára, vagyis május 23-ára. „II. Határozza, hogy a nagygyűlés
Rómában fog megtartatni azon helyen, mely titkos körlevélben fog tudtul adatni. „III. Emlékeztet,
hogy képviselőt csak azon páholyok küldhetnek,
melyek az adót a nagy Oriensnek befizették. „IV. Kívánja, hogy minden páholy egy testvért küldjön saját kebeléből választva, és nem más páholyok
kebeléből. „V. Megállapítja, hogy a szabad-kőmüvesi gyűlés tanácskozásai a rituálékban meghatározott
formák és szertartások szerint tartassanak.
Kelt a római Orienshez czimzett tibervölgyi olasz nagy Oriens szókében az igaz világosság 1874. éve 1-ső holdja 15-én vagyis 1874-ki márcz. 15. Mazzoni József 33-foku nagymester. Mussi, 33-foku első nagymester-helyettes. Ma-resca Marian 33-foku, 2-iknagymester-helyet-.tes. Tamaio György 33-foku 3-ik nagymesterhelyettes.Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00030/01051/pdf/01051.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum