A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1970. január 3., szombat

Szabadkőműves kabaré a Házban

AZ EST

Budapest, 1926. Péntek április 30.
XVII. évfolyam 97. szám

Szabadkőműves kabaré a Házban

Viczián szemléltető előadása a költségvetési vitában

- Az Est tudósítójától -

A nemzetgyűlés mai ülését féltizenegy órakor nyitotta meg Scitovszky Béla elnök. Napirend szerint következik a költségvetés folytatólagos tárgyalása.

Viczián István az első szónok. Nagy Vince heves kirohanást intézett a titkos társaságok ellen és felszólította a kormányt, hogy erélyesen lépjen fel a titkos társaságok ellen. Hasonló kirohanás történt még Drozdy és Pakots részéről is. Csodálatos, valamennyien egyértelműen a jobboldalon keresték a veszedelmes társaságokat. Lehetetlen meg nem állapítani, hogy itt tervszerű támadásról van szó, amely

el akarja terelni a figyelmet a baloldali titkos alakulatokról.

Gaál Gaszton: Egyiket is, másikat is el kell törölni.

Viczián István: Sokkal veszedelmesebbek azok a titkos társaságok, amelyek nemcsak a kormány, hanem az állam és a vallás ellen is irányulnak. Ne handabandázzanak, aki tud valamilyen titkos társaságról, az álljon elő és mondjon el mindent. Drozdy kijelentette, bogy a szabadkőműveseket nem lehet támadni, mert azoknak jóváhagyott alapszabályaik vannak és jótékonyságot gyakorolnak. Hogyan lehet tehát ilyen ártatlan egyesületet támadni?

Propper Sándor: Bombákat nem dobtak.

Szomjas Gnsztav: No-no.

Láng János: Országot robbantottak.

Viczián István: Drozdy a titkos társaságokról beszélt és egyszerűen átsiklott az államra talán egyedül veszedelmes titkos társaság a szabadkőművesség felett. Hasonlóképpen tett Pakots József

Pakots József : A szabadkőművesek tiszta munkát végeznek

A walesi herceg most lett szabadkőműves.

Viczián István : Nem a szenzáció hajhászása vezet, amikor elmondok bizonyos^ dolgokat, hanem az, hogy a nemzetgyűlés naplójába ne kerülhessenek ellenmondás nélkül bizonyos állítások. Voltak ugyan a szabadkőművesek között olvanok is, akiknek hazafiságához kétség nem fér, de szabadkőműves és szabadkőműves között különbséget teszek. Tudunk olyanokról, akik megrettenve hagyták ott a páholyokat.

Egy hang a jobboldalon: Wekerle.

Pakots József: Rakovszky István, a belügyminiszter atyja nem hagyta ott a szabadkőműveseket.

Gaal Gaszton: Állami tisztviselő ne legyen sehol, ez a punctum saliens. Még Vázsonyi Vilmos is otthagyta őket.

Viczián István: Kijelentem és bizonyítom, hogy valahányszor hazafias megmozdulás mutatkozott egyes szabadkőműves páholyokban, az ezzel kapcsolatos kiadványokra mindig odabiggyesztették, hogy ezt a kiadványt ugyan megküldjük a szabadkőműves testvéreknek, anélkül azonban, hogy azzal egyetértenénk. Ha azonban destruktív kiadványról volt szó, ezt feltétlenül a magukénak ismerték el. Ezer olyan példát lehetne felhozni, amely ezt bizonyítja. Itt van például a szimbolikus nagypáholy hivatalos közlönye, a Kelet című lap. Egyik közleménye arról szól, hogy Timár Szaniszló testvér ellen mozgalom indult ateista tevékenysége miatt. Amikor ez ellen állásfoglalás történt, ezt közölték a magyarországi szabadkőművesekkel, de szintén hozzátették, hogy ezzel nem azonosítják magukat.

Propper Sándor: De mindezt a nyilvánosság előtt csinálták.

Reisinger Ferenc: Végeredményben mi kifogás lehet az ellen, ha valaki ateista? (Zaj a jobboldalon.)

Propper Sándor: Nem gyilkoltak, az is bizonyos. (Zaj a jobboldalon.)

Viczián István: Ez a folyóirat nem a nyilvánosság számára készült.

Klárik Ferenc: Hát akkor hogy került magához?

Propper Sándor: Ő is szabadkőműves.

Viczián István: Amit a szabadkőművesek védelmükre szeretnének felhozni, hogy a régi nagy magyarok közül is sokan voltak szabadkőművesek, hogy

szabadkőműves volt Kossuth Lajos, Klapka, Madách, idősb Andrássy Gyula és a jelenlegi belügyminiszter úr édesapja,

erre megjegyzem, hogy ez igaz, de ezek akkor voltak szabadkőművesek, amikor a szabadkőművesség még más irányban működött.

Kossuth és Pulszky Amerikában léptek be a szabadkőműves szervezetbe, hogy szószólói legyenek a magyar érdekeknek. Hasonlóképpen lettek szabadkőművesek nagy magyar államférfiak, költők és tudósok.

Szomjas Gusztáv: Akkor még nem voltak tele zsidókkal a szabadkőműves páholyok.

Viczián Istán: Ha ebben az országban valami erőtényező kifejlődik, azt rögtön ellepi az idegen faj. A gőzmalmokat valamikor Széchenyi alapította és most Bacherék a gőzmalomtulajdonosok. (Ügy van, úgy van a jobboldalon.) A sajtószabadságért valamikor Petőfi lelkesedett, most pedig rágalomgyár a sajtó. Az első pénzintézetet Fáy András alapította, nézzük meg most a bankokat és a pénzintézeteket.

Szomjas Gusztáv: Aj, aj, aj.

A szónok egy volt népbiztosra hivatkozik

Viczián István: Ugyanaz történt a szabadkőművességgel, mint más intézménnyel. Ugyanazok, akik a többi bástyát hatalmukba kerítették, megszállták ezt a bástyát is. Hivatkozik egy férfiúra aki már nem él, egy volt népbiztosra, Ágoston Péterre. Ágoston "A zsidók útia" címuű könyvében megírta, hogy a szabadkőművesének Magyarországon körülbelül 80-90 százaléka zsidó. Csak a többi tag keresztény. Ágostonnak ezt a könyvét nem egy ébredő egyesület, hanem a nagyváradi Társadalomtudományi Egyesület adta ki. Nincs joguk a szabadkőműves uraknak es barátaiknak Kossuth és többi nagyjaink dicsőséges nevére hivatkozni, mert amikor ezek a nagyjaink beléptek a szabadkőműves szervezetbe,

azok talán olyan hazafias szervezetek lehettek, mint itt az ellenforradalmi titkos szervezetek.

A szabadkőműves urak és barátaik különös előszeretettel hivatkoznak külföldi szabadkőművesekre. A legmegbotránkoztatóbbnak tartom, hogy saját bűneik leplezésére a walesi herceg és az angol király felséges palástját is magukra öltik. Minden magyar ember a legnagyobb tisztelettel viseltetik az angol király felséges személye iránt. A magyar nemzet különösen nagy tisztelette1 viseltetik az angol nemzet iránt, amely irántunk jóindulatú megértést tanúsított. Meggyőződése minden objektív magyar embernek, hogy az angol szabadkőműves szervezet, melynek tagjai sorában állítólag az angol állam legelső reprezentánsai is helyet foglalnak, hazafias, erkölcsös, jó és üdvös lehet, szemben a magyarországi szabadkőművesekkel.

A magyarországi szabadkőművesség destruktív irányt folytat és kizártnak tartom, hogy az angol szabadkőművesek azonosítsák magukat véle. Állítom és bizonyítani fogom, hogy

a magyarországi szabadkőművesség titkos társaság, amely feloszlatása dacára ma is működik, másodszor pedig, hogy iránya destruktív, haza-, nemzet- és társadalomellenesen muködik.

Az alapszabályokra hivatkoznak. Könnyű volt ezeket jóváhagyatni. A magyarországi szimbolikus nagypáholy alkotmánya, amely alá az összes magyarországi páholyok tartoznak, 120 nyomtatott oldalra terjed, de ebből csak három oldal az alapszabály, a többi egyéb alaptörvény, amelyet jóváhagyás végett be nem mutattak. Különben is az alapszabályokat még 1886-ban hagyták jóvá, amikor még nem a mostani irányban működtek.

A jóváhagyott alapszabályok szerint a szabadkőművesség filozofikus, filantropikus és progresszív intézmény, amelynek célja á közerkölcsiség, a művelődés, a felebaráti szeretet terjesztése és jótékonyság gyakorlása. Kizár körébol minden politikai és vallási kérdést, tagjait a hazai törvények tiszteletére kötelezi. A páholyok működése azonban ellentétben állt ezekkel az alapszabályokkal. A szabadkőművesség titkos szervezet, nem hajhászom a szenzációt és ezért nem akarok előhozakodni a szabadkőművesek komikus szertartásaival és a páholyok berendezésével, amely a zsidótemplomra emlékeztet. Szertartásszerűen átugrálnak fekete koporsón, mindig ballábbal lépnek be a páholyba, úgylátszik, innen van a sok ballépés. (Derültség a jobboldalon.)

Amikor leülnek, egyik lábukfejét derékszögben teszik a másik mellé. Nem akarok ezekkel a dolgokkal foglalkozni, pedig nagyon izgatnák a közvéleményt, csak rá akarok mutatni arra. hogy a szabadkőművesek szervezete titkos.

Reisinger Ferenc: Titkos a választó jogi részben!

Viczián István: A szabadkőművességnek

saját külön nyelve volt.

Ha a mi oldalunkon lett volna ilyen külön nyelv, akkor azt mondották volna, hogy az tolvajnyelv. Ön nem mondom azt a szabadkőművesekrol, de ez a külön nyelv is bizonyítja, hogy a szabadkőművesség titkos társaság.

Viczián beszédét a baloldalon mindössze két-három szocialista képviselő hallgatja.

Kezdődik a szemléltető előadás

Viczián István: Amikor a szabadkőművesek munkában voltak, azt, hogy idegen érkezett, úgy jelezték, bogy így szóltak: esik az eső. A legfiatalabb tagot Benjáminnak hívták.

Reizinger Ferenc: Borzasztó! Erre a magyar nép nagyon kíváncsi!

Viczián István: A koronát és a fillért kavicsnak és téglának nevezték, a szabadkőműves munkát vakolásnak.

Rothenstein Mór: Most már lesz munkája és kenyere a népnek.

(Nagy zaj a jobboldalon. )

Viczián István: A baloldalról hozták fel a titkos társaságok ügyét, mindenkinek kötelessége elmondani azt, amit ezekről tud. A szabadkőművesek titkos nyelvén a borsó sárga homok volt, az ivás: tüzetadás, a kenyér pedig kő. Talán ezért dobták meg kővel azt, akit kenyérrel kellett volna megdobniok.

(Zajos derültség a baloldalon.)

Felkiáltások a szocialistáknál: A bicskát nem hívták halefnek? (Nagy zaj a baloldalon.)

Viczián István: Akik ilyen titkos nyelvet használnak, csak alattomos, titkos munkát fejtettek ki. Ezután ismerteti a szabadkőművesség három fokozatát.

Szomjas Gusztáv: Az első fokozatban voltak a gojok. (Derültség a baloldalon.)

Viczián István: Minden fokozatnak meg volt a titkos jele. amit kézfogásnál és kopogtatásnál használtak. A tanoncok jele két erős és egy gyenge kopogtatás volt. Beszéd közben állandóan mutatja a jeleket, amit általános derültséggel fogadnak a Ház minden oldalán. A legényfokozat jele egy gyenge és két erős kopogtatás, a mesteréké pedig három erős kopogtatás. A padon állandóan mutatja a jeleket, mire a szocialisták nagy derültség közén taktusban verik a padokat.

Reizinger Ferenc: Ezt ilyen jól csak gyakorlati alapon lehetett megtanulni!

Viczián István ezután azt mutatja, hogy a kézfogásnál milyen titkos jeleket használtak.

Gaal Gaszton: Az ekrazitot csokoládénak hívták. Ezen már nem lehet nevetni, csak fel kell világosítani.

Rothenstein Mór: A jobboldalon úgyis nagy a sötétség! (Nagy zaj.)

Viczián tovább mulattatja a képviselőket

Viczián István: Egész sereg szertartáskönyvet teszek majd le a Ház asztalára. Ezek bizonyítják a titkosságot. Ha találkozott egy szabadkőműves ismerősével, mindig oroszlánfogást alkalmazott, mire az illető azt kérdezte tole: »Te is?« Erre ö azt felelte: »En nem!« Zajos derültség a baloldalon.) Minden egyes fokozatnak voltak ismertető jelei. A tanoncoknál a gégejel, a legényeknél a szívjel, a mestereknél pedig a hasjel, amit úgy jeleztek, hogy tenyerüket az illető testrészre tették, ezzel akarták mutatni, hogy gégéjüket, szívüket vagy hasukat tépjék fel, ha megszegik az esküt.

Propper Sándor: Tovább már ne menjünk! (Viharos derültség a Ház minden oldalán.)

Viczián István: Voltak azután olyan titkos jelek, amelyek rendőri szempontból is fontosak. Ezek közé tartozott a kis- és a nagy vészjel A kis vészjelt akkor alkalmaztak, ha azt akarták jelezni hogy a testvér segítségre szorul, a nagyvészjelt nagyobb baj esetén használtak.

Sz0mjas Gusztáv: Jön Héjjas! (Derültség a jobboldalon.)

Viczián István: A vészjel leadása után a szabadkőműves köteles volt társának seoítségére sietni.

Propper Sándor: Ilyen jó propagandát, még nem csináltak a szabadkőművességnek.

Viczián István: A vádlott a vészjelet jegyzőkönyvbe mondta és ha a bíró szabadkőműves volt, az eléje kerülo ügyet kedvezően intézte el. (Nagy zaj a jobboldalon.)

Gaal Gaszton : Ahá! Ahá!

Propper Sándor: Ma meg ébredők a bírák és védik az ébredő vádlottakat!

Viczián István: Aki tud valamit, adja elő adatait.

Reisinger Ferenc: Majd elő is adjuk. (Nagy zaj a jobboldalon.).

Propper Sándor: Ma klubzsurik vannak és nem független bíróság! (Viharos zaj a jobboldalon.)

Viczián István: Szegeden egy ügy nyomozása során galíciai zsidók kerültek elém és tenyerüket homlokukra téve

leadták a nagy véssjelt Ha szabadkőműves lettem volna, köteles lettem volna a galíciai zsidókat szabadonbocsátani.

(Derültség a baloldalon.) Ezután a titkos esküt és fogadalmat ismertette.

Pakots József: Nem volt titkos eskü!

Viczián István : A fögadalomban a testvér kötelezte magát arra, hogy megtartja a haza törvényeit, nem tesz különibséget ember és ember között...

Felkiáltások a szocialistáknál: Ez mind szép!'

Viczián István: ... gyakorolja a jótékonyságot, a szabadkőművesség dolgairól avatatlannak nem beszél, a titkokat megőrzi és a páholyokba csak azt ajánlja, akit tisztességes, megbízható embernek ismer.

Batitz Gyula: Le vagyok sújtva!

Viczián István: Az esküvel megfogadja a testvér, hogy a titkokat nem fogja feltárni. Az eskü úgy végződik, hogyha, az illető megszegi fogadalmát, akkor messék el a gégéjét. tépjék ki szívét, vágják fel hasát, holttestét dobják a tengerbe, hamvait szórják szét a levegőbe, hogy nyoma se maradjon.

Pakots József: Ez régi eskü. Ezt csak felolvassák, mint az egykori szabadkőművesek emlékét.

Viczián István (Pakots felé): Ezt önnek tulajdonképpen nem szabad elárulni! .

Petrovácz Gyula: Vigyázz, Józsi, a beleidre!

Leszamarazzák egymást

Viczián István: Felolvassa a főmester felhívását a szabadkőművesjelölthöz. Ezzel részletesen foglalkozik.

Reisinger Ferenc: A cél szentesíti az eszközt.

Griger Miklós: Ki mondta ezt?

Reisinger Ferenc: A jezsuiták!

Griger Miklós: Szamár.

Reisinger Ferenc: Szamár az úr!

Az elnök mindkét képviselőt rendreutasítja.


Forrás: http://epa.oszk.hu/01400/01475/00097/pdf/1926_097.pdf

[Külön köszönet Jászberényi Józsefnek, hogy felhívta a figyelmemet erre a dokumentumra.]

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum