A hírek, események listája

Keresés szabadkőműves lapokban

1970. január 2., péntek

A magyarországi szabadkőművesek évi nagygyűlése

A magyarországi szabadkőművesek évi nagygyűlése márcz. 26-ikán folyt le. A közgyűlésre a vidékről, Ausztriából, Szerbiából, Horvátországból és Lengyelországból is érkeztek nagyszámú kül-, döttek.
A nagypáholy védelme alatt jelenleg 53 páholy j dolgozik 2461 taggal; az összes magyarországi sza-I badkőmivesek száma 6507. E páholyok jótékony 1 alapjai 246,198 frtra mgnak; jótékony czélokra ez alapok jövedelmein kivül 19,814 frtot költöttek a páholyok a múlt évben. Egy Budapesten létesítendő páholyház czéljaira eddig 77,681 frt van aláírva és részbén befizetve. A közgyűlés mély sajnálattal vette tudomásul Rakovszky István nagymester lemondását s elhatározta, hogy a magyar szabadkőművesség körül szerzett érdemeit méltóképen kivánja megörökíteni. Utódjául a beadott titkos szavazatok össze-ségével Ivánka Imrét választotta meg. Az uj nagymestert ünnepi fénynyel vezették a nagy •műhelyébe s a jelenlevők hosszantartó éljenzése közben avattíík föl. A nagymesteri fogadalom letétele után tartotta meg programmbeszédét az új nagymester.

Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00030/02039/pdf/02039.pdf

VASÁRNAPI UJSÁG, 14. SZÁM. 1893. 40. ÉVFOLYAM, 238-239. oldal

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű hírek

Blogarchívum